Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Analizy i badania w Instytucie Kształcenia Zawodowego

Znalezienie metod rozwiązania sprzeczności między zmienną strukturą zajęć przemysłowych a przygotowaniem do tych zajęć w szkole stało się jednym z zadań dla teorii kształcenia zawodowego. Postuluje się obecnie odwrót od zasady przygotowania specjalisty do określonego zajęcia, natomiast przygotowanie robotnika uniwersalnego, zdolnego do szybkiego przystosowania się do rozmaitych zmian, przygotowanego do przejścia rozmaitych kursów, które by go szybko przekwalifikowały. W związku z tym inaczej się kształtuje koncepcja szkoły zawodowej, uwzględniającej dynamiczne zmiany w układzie specjalizacji, szybki postęp techniczny, przemiany maszyn, powstawanie nowych surowców, przemiany w technologii. Ta nowa koncepcja wyraża się w dążeniu do ograniczenia szybkiego specjalizowania na rzecz gruntowniejszego i szerszego przygotowania ogólnotechnicznego młodzieży. Jeżeli teraz przeanalizuje się dalsze perspektywy zmian, które zapowiada postęp techniczny, to wrydaje się, że kierunek ewolucji szkoły zawodowej można sprecyzować w trzech punktach:

– a) dalsze ograniczenie przygotowania specjalizacyjnego na rzecz przygotowania do ewentualnych zmian zajęć i szybkiego nabywania nowych kwalifikacji, a w związku z tym przygotowanie do samokształcenia

– b) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy ogólnotechnicznej i ogól- notechnologicznej ze specjalnym uwzględnieniem pewnych określonych dziedzin, jako fundamentu pod przygotowanie ucznia do rozmaitych możliwości zajęć i specjalizacji w ramach jakiejś dziedziny działalności produkcyjnej

– c) rozszerzanie wiadomości z matematyki, fizyki i chemii, w zastosowaniu do odpowiednich działów zawodowych.

Automatyzacja i towarzyszący jej rozwój elektroniki i przemysłu urządzeń elektronowych, rozwój prac twórczych i konstruktorskich wymaga zastępów pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach teoretycznych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi obecna reforma szkolnictwa. Wprowadzenie do szkół ogólnokształcących elementów wychowania technicznego pozwoli na dostarczenie znacznie lepiej przygotowany uczniów dla szkół zawodowych. W szkolnictwie zawodowym natomiast wydłużenie okresu kształcenia i przesuwanie się okresu kształcenia zawodowego na późniejszy wiek uczniów.

Analizy i badania w Instytucie Kształcenia Zawodowego prowadzą do wniosku, że warunkiem bardziej prawidłowego wyboru zawodu jest wprowadzenie do szkół w szerokim wymiarze wychowania przez pracę i zaznajamianie dzieci i młodzieży z pracami,, narzędziami, maszynami, surowcami i produktami, a jednocześnie opóźnienie ostatecznej decyzji przez wprowadzenie na drogi prowadzące do wielu zawodów i specjalizacji, aby ostateczna decyzja zapadała, gdy młodzież posiadać będzie pewną dojrzałość społeczną i przynajmniej ogólną znajomość podstawowych zawodów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.