Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Funkcjonowanie społeczne osób głębiej upośledzonych

Niepotwierdzenie się hipotezy doprowadza do wniosku, że albo wybór założeń był niesłuszny, albo też działały jakieś inne czynniki, które blokowały wystąpienie oczekiwanych zmian. Możliwość uchylenia drugiego założenia można natychmiast wykluczyć. Takie rozwiązanie problemu byłoby sprzeczne z wynikami odnoszącymi się do hipotezy I. Wykazałem tam, że rodzice są wrażliwi na poziom funkcjonowania dzieci upośledzonych. Znacznie trudniej ustosunkować się do pierwszego założenia. Należy przede wszystkim zapytać, co oznacza korzystny rezultat rehabilitacji? Wcześniej stwierdziłem, że chodzi w tym wypadku o upodobnienie funkcjonowania społecznego upośledzonych umysłowo do funkcjonowania odpowiadających im wiekowo osób pełnosprawnych. Nie ulega wątpliwości, że praktyka rehabilitacji może poszczycić się tego rodzaju sukcesami. Badania, które przeprowadziłem na zbliżonej próbce osób upośledzonych, wykazały, że kilkuletnie oddzia ływania usprawniające dają pozytywne rezultaty w podanym wyżej sensie (S. Kowalik 1974).

Porównanie funkcjonowania społecżnego osób głębiej upośledzonych w ciągu kilku- lub kilkunastoletniego okresu usprawniania powinno więc skłonić rodziców do zauważenia zmian zachodzących u ich dzieci. Nie można jednak wykluczyć, iż przyjmują oni nieco inną perspektywę do oceny postępów własnych dzieci od tej, którą tu przedstawiłem. Proponowana tutaj perspektywa sprowadzała się do porównania dziecka w wieku szkolnym z dzieckiem dorosłym. Mówiąc inaczej, było to proste porównanie tego, jak było kiedyś, z tym, jak jest obecnie. Ocena postępów rehabilitacyjnych może być dokonywana na drodze bardziej złożonej. Stan dziecka upośledzonego może być odnoszony nie do stanu wcześniejszego, lecz do pozycji społecznej zajmowanej przez pełnosprawnych rówieśników. W tym wypadku różnica między pobytem w szkole specjalnej lub nawet w szkole życia a pobytem w typowej szkole podstawowej może być traktowana jako mniej istotna niż różnica między pracą w typowym przedsiębiorstwie a pracą w zakładzie pracy chronionej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.