Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Mówienie „nie” alkoholowi – kontynuacja

Szczegółową definicję postępowania profilaktycznego w szerokim rozumieniu podaje A. Podgórecki, który pod terminem tym rozumie takie postępowanie, „…które dążyć będzie do zapobieżenia negatywnym stanom rzeczy, które mogą dopiero zaistnieć. Mogłoby się więc wydawać, że postępowanie profilaktyczne może mieć miejsce wtedy, gdy z pozoru nie ma negatywnej oceny ogólnej jako konkluzji diagnozy wstępnej, ponieważ nie ma oceny negatywnej tego, co istnieje obecnie. Taki pogląd byłby jednak mylny”1.

Tak więc z postępowaniem profilaktycznym mamy, do czynienia zarówno wtedy, kiedy negatywne zjawisko, np. alkoholizm, istnieje w stanie zalążkowym, jak i wtedy, kiedy negatywne zjawisko jeszcze nie istnieje, ale występują tendencje do pojawienia się negatywnych stanów rzeczy.

Wynika stąd, że punktem wyjścia każdego postępowania celo- wościowego powinna być diagnoza wstępna, czyli opis sytuacji, w stosunku do których podejmujemy określone postępowanie celowościowe.

Analiza postępowania profilaktycznego prowadzi do wniosku, że jego cechą specyficzną jest prognostyczna funkcja diagnozy wstępnej, bowiem podjęcie działalności profilaktycznej wymaga dokładnej znajomości istniejącego aktualnie stanu rzeczy. Z chwilą zaś podejmowania postępowania profilaktycznego należy kierować się wiedzą, dzięki której można przewidzieć jak to, co jest w danej chwili, rozwijać się będzie w przyszłości.

Jak stwierdzają autorzy pracy „Pedagogika resocjalizacyjna”, „Postępowanie profilaktyczne wymaga bowiem, w sposób podstawowy, znajomości praw rozwoju, umiejętności przewidywania tego, co nastąpi, ponieważ tylko znajomość kierunków rozwoju tego, co aktualnie istnieje, pozwala stwierdzać, jakie jest praw- ł) A. Podgórecki: Charakterystyka nauk praktycznych. PWN, Warszawa 1962, s. 102. dopodobieństwo, że dbecny stan rzeczy będziemy musieli określić w przyszłości jako negatywny. Potrzebna jest więc nie tylko wiedza statyczna, a więc wiedza dotycząca tego, co istnieje, ale także wiedza dynamiczna, a więc wiedza dotycząca tego, co nastąpi1″.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.