Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej – kontynuacja

Obowiązek taki ciąży zwłaszcza na urzędnikach stanu cywilnego, sądach, prokuraturach, urzędach miast, naczelnikach gmin, państwowych biurach notarialnych, organach Milicji Obywatelskiej, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych, społecznych organach pomocniczych sądu opiekuńczego oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi (art. 572 § 2 k.p.c.).

W razie zagrożenia dobra dziecka w związku z nienależytym wykonywaniem władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w zakładzie wychowawczym na koszt rodziców.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi najdalej idącą ingerencję władzy opiekuńczej w sprawy wzajemnych stosunków między rodzicami a dziećmi. Następuje ono zwykle w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków ze strony ojca, matki lub obojga rodziców względem dziecka.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może również zakazać rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem (art. 113 k.r.o.). Osoba zaś, w stosunku do której zastosowano powyższe rygory, nie może wykonywać pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywać go, a ponadto przestaje być jego przedstawicielem ustawowym. Sądowy zakaz utrzymywania kontaktów osobistych z dzieckiem stwarza warunki przerwania dalszego ujemnego wpływu na osobowość i rozwój dziecka. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców, sąd wyznacza na ich miejsce opiekuna.

Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej sądy rozpatrują w trybie postępowania nieprocesowego. Po ustaniu przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Artykuł 28 k.r.o. przewiduje możliwość wypłaty całości lub części zarobków małżonka zaniedbującego obowiązek zaspakajania potrzeb rodziny do rąk współmałżonka. Oczywiście artykuł ten można zastosować w wypadku, gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu.

Równocześnie należy tu wspomnieć o przepisie specjalnym, jakim jest art. 20 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu, dotyczący wypłaty całości lub części należności małżonka zaniedbującego rodzinę do rąk drugiego małżonka lub do ,rąk osoby sprawującej opiekę nad dziećmi albo mającej stwierdzone wyrokiem sądowym prawo do alimentów. Wydanie postanowienia na podstawie art. 20 ustawy w sprawie wypłaty do innych rąk należności alkoholika zaniedbującego rodzinę może mieć miejsce także wówczas, gdy małżonkowie nie pozostają we wspólnym pożyciu.

Pozostaje jeszcze trzecia droga – proces o alimenty. Jest on zbędny wówczas, gdy istnieją możliwości zapewnienia egzystencji rodzinie alkoholika w trybie powołanych wyżej przepisów. Wytaczając powództwo o alimenty, konieczne jest wskazanie, na czyją rzecz mają być one zasądzane (na rzecz np. dziecka czy opuszczonego małżonka) i w jakiej wysokości miesięcznie. Z powództwem może wystąpić zainteresowany małżonek albo (na rzecz tego małżonka oraz przeważnie jego dziecka) organizacja społeczna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.