SYTUACJA CZ. II

Nie wchodząc tutaj w rozstrzygnięcia co do zasad przyporządkowywania znaczeń społecznych konkretnym zdarzeniom fizycznym – nie jest to bowiem potrzebne do realizacji celów, którym ma służyć konstruowany model – muszę poczynić pewne uwagi odnośnie do organizacji znaczeń. Zgodnie z tym, co powiedziałem charakteryzując środowisko, każdemu zdarzeniu można teoretycznie przypisać różną liczbę znaczeń. Znaczenia te można uhierarchizować według stopnia prawdopodobieństwa, z jakim społeczeństwo przypisuje je poszczególnym zdarzeniom. Mówiąc inaczej, różny jest stopień prawdopodobieństwa, że członkowie danego społeczeństwa będą wykorzystywali jakiś wymiar informujący o klasie atrybutów przy opisie danego’zdarzenia.

Czytaj dalej SYTUACJA CZ. II

GRUŹLICA KOŚCI I STAWÓW

Rozpoznanie gruźlicy kostno-stawowej może być trudne. Kontakt z gruźlicą w wywiadzie, przebyta gruźlica płuc, dodatni odczyn tuberkulinowy, podostry lub nawracający przebieg choroby, podwyższone OB i obraz rtg z rozległym zanikiem kostnym, bez cech odczynu wytwórczego pozwalają najczęściej na postawienie rozpoznania, które powinno zostać potwierdzone badaniem bakteriologicznym i histopatologicznym. Gruźlica kości i stawów wymaga różnicowania z nieswoistym zapaleniem bakteryjnym. Dotyczy to zwłaszcza postaci wysiękowych, których obraz kliniczny może być podobny.

Czytaj dalej GRUŹLICA KOŚCI I STAWÓW

PRZEBIEG REHABILITACJI DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Dlatego też w poszczególnych krajach można spotkać się z różnymi próbami realizacji tej idei. Na przykład w Szwecji rozwiązano problem dość prosto. Klasa liczy najwyżej 15 uczniów. Jeśli wśród nich znajdą się uczniowie upośledzeni umysłowo, to każdą lekcję prowadzi dwóch nauczycieli. Jeden z nich służy pomocą uczniom mającym trudności w opanowaniu przerabianego materiału, a więc także uczniom upośledzonym umysłowo. W tej sytuacji można sobie pozwolić na indywidualne podejście do każdego ucznia, który tego potrzebuje.

Czytaj dalej PRZEBIEG REHABILITACJI DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Co to jest ból I jak go leczyć?

Zajrzyjmy do książki Teofana Domżała Ból (Warszawa 1983). Autor jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego, więc jego poglądy w niej zawarte są z pewnością autorytatywne. Czym zatem – zdaniem autora – jest ból? „Bodźcem bólowym albo bólotwórczym nazwano taki czynnik, który powoduje uszkodzenie tkanki lub zagraża jej uszkodzeniem. Na przykład powietrze – wywołuje ból, jeśli działa na obnażoną miazgę zębową, ale już działanie różnych trucizn nie wiąże się z bólem. Widocznie nie ma swoistej dla bólu substancji jednakowej we wszystkich jego postaciach.

Czytaj dalej Co to jest ból I jak go leczyć?

ŚRODOWISKO CZ. II

W tej pracy środowisko będę rozpatrywał w dwóch pierwszych wymiarach, chociaż w dość specyficzny sposób. Będzie to rozumienie zbliżone do drugiego określenia środowiska zawartego w podziale Magnus- sona. Określenie to zawiera wymiar biologiczno-fizyczny i społeczno- -kulturowy. Dodatkowo przyjmuję, że środowisko nie oddziałuje bezpośrednio na ludzi znajdujących się w procesie interakcji. Jest ono podstawą dla tworzenia się sytuacji, w których funkcjonują ludzie. Środowisko w wymiarze biologiczno-fizycznym jest generatorem zdarzeń, które w procesie interpretacji społecznej uzyskują określone znaczenie. A więc także w wymiarze społeczno-kulturowym środowisko jest generatorem znaczeń, jakie można przypisać wszelkim zdarzeniom obiektywnym. Mówiąc ogólnie, środowisko będę rozumiał jako zbiór potencjalnych, dostępnych jednostce sytuacji posiadających swój wymiar materialny i wymiar społeczny. Jednostka nigdy nie tkwi w środowisku tylko biologiczno-fizycznym. Zawsze jest ono zinterpretowane społecznie i jako takie poprzez konkretne sytuacje oddziałuje na człowieka.

Czytaj dalej ŚRODOWISKO CZ. II

Analizy i badania w Instytucie Kształcenia Zawodowego

Znalezienie metod rozwiązania sprzeczności między zmienną strukturą zajęć przemysłowych a przygotowaniem do tych zajęć w szkole stało się jednym z zadań dla teorii kształcenia zawodowego. Postuluje się obecnie odwrót od zasady przygotowania specjalisty do określonego zajęcia, natomiast przygotowanie robotnika uniwersalnego, zdolnego do szybkiego przystosowania się do rozmaitych zmian, przygotowanego do przejścia rozmaitych kursów, które by go szybko przekwalifikowały. W związku z tym inaczej się kształtuje koncepcja szkoły zawodowej, uwzględniającej dynamiczne zmiany w układzie specjalizacji, szybki postęp techniczny, przemiany maszyn, powstawanie nowych surowców, przemiany w technologii. Ta nowa koncepcja wyraża się w dążeniu do ograniczenia szybkiego specjalizowania na rzecz gruntowniejszego i szerszego przygotowania ogólnotechnicznego młodzieży. Jeżeli teraz przeanalizuje się dalsze perspektywy zmian, które zapowiada postęp techniczny, to wrydaje się, że kierunek ewolucji szkoły zawodowej można sprecyzować w trzech punktach:

Czytaj dalej Analizy i badania w Instytucie Kształcenia Zawodowego

Walka bioterapii z medycyną tradycyjną

Przypadek Przemka uświadamia nam wszystkim pewne niebezpieczeństwo. Otóż nieraz w powieściach typu science- -fiction autorzy przestrzegają przed sytuacjami, w jakich znajdzie się kiedyś ludzkość, która powierzyła swój los, swoje bezpieczeństwo decyzjom „nieomylnych” automatów. Ale to niebezpieczeństwo już dziś zaczyna być aktualne. Ostatnio widzieliśmy je na filmie Gry wojenne, gdy komputer, raz uruchomiony, nie może przerwać swojej złowieszczej działalności i prowadzi wprost do wojny nuklearnej. Bywało też, że uruchomiono samoloty z pociskami jądrowymi na widok na ekranach radarów objektów latających, którymi okazało się… stado dzikich gęsi. Przypadek Przemka uświadamia nam podobnego typu niebezpieczeństwo tu, u nas, w Polsce, dzisiaj. Przecież werdykt, że jego proces chorobowy jest „dokonany i nieodwracalny”, został postawiony m.in. dzięki tomografii komputerowej – proszę jeszcze raz przeczytać dokładnie treść konsultacji neurologicznej. Czy jest możliwe, żeby tomokomputer się pomylił. Przecież to cud techniki, to niemal rewolucja w pewnych działach medycyny, każdy większy ośrodek akademicki marzy o tym, żeby go posiadać. Komputer z pewnością „pokazał” to, co „widział”. A głównym „winowajcą” jest interpretacja tego, co on widział. Zgodnie z medycznymi wyobrażeniami, zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy medycznej odczytano to jako coś beznadziejnego, nie do uratowania. Tymczasem zaszło coś, czego nikt nie przewidywał – została po prostu przesunięta granica możliwego i niemożliwego.

Czytaj dalej Walka bioterapii z medycyną tradycyjną

Bioterapia i jej znaczące efekty terapeutyczne cz. II

Czy tak jest naprawdę? Postanowiłem to sprawdzić. I wielu moim pacjentom, wybranym przypadkowo, zadałem pytanie: Za jakie wynalazki lub osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych powinniśmy być medycynie najbardziej wdzięczni? Na jakim polu medycyna osiągnęła szczególnie znaczące dla ogółu społeczeństwa rezultaty?

Czytaj dalej Bioterapia i jej znaczące efekty terapeutyczne cz. II