Małżeństwo a choroba nerwicowa

Syn był już dostatecznie duży, by można było mniej się nim zajmować. Ona miała znacznie więcej czasu dla męża i chciała, żeby powróciła atmosfera pierwszych lat małżeństwa. Mąż jednak nie był już ten sam. Myślał coraz więcej o pracy. Rzeczywiście, miał znacznie więcej obowiązków z racji zajmowanego stanowiska. Ale przecież nie tłumaczyło to faktu, że nawet kiedy miał trochę czasu, mało z nią przebywał i rozmawiał. Nie obchodziło go to, co się dzieje w domu, ona musiała o wszystkim decydować. Najbardziej bolało ją, że m%ż jest dla niej mało czuły, nie okazuje jej uczuć ani zainteresowania jako kobietą.

Czytaj dalej Małżeństwo a choroba nerwicowa

Życie psychiczne organizmów

Najistotniejszym sensem i funkcją wszelkich form życia psychicznego jest utrzymanie przy życiu jednostki i całego gatunku. Życie psychiczne pomaga zwierzętom dostosować się do środowiska, lepiej wykorzystać warunki sprzyjające rozwojowi, a unikać szkodliwych, zagrażających życiu. Biolodzy, badając organizmy zwierzęce i zachowanie się zwierząt w środowisku, sformułowali teorię ewolucji, której istota polega na stwierdzeniu, że życie organiczne rozwijało się z form najprostszych, takich jakie przedstawiają organizmy jednokomórkowe, np. bakterie, do form najbardziej złożonych, jak np. ssaki. Pod wpływem bodźców środowiska organizmy doskonaliły się i przystosowywały lepiej do warunków życiowych. Możemy więc prześledzić, jak z początkowo mało zróżnicowanej materii najprostszych istot w miarę .upływu czasu powstawały formy doskonalsze. Materia żywa zróżnicowała się na różnorodne tkanki.

Czytaj dalej Życie psychiczne organizmów

Przemek i jego zespół Rey’a

Tezę o objawowym działaniu bioterapii chciałbym zdezawuować za pomocą jednego tylko przypadku. Chodzi o Przemka T„ urodzonego 20 października 1983 r. W chwili, gdy piszę, jest koniec lipca 1985 r. We wrześniu odbędzie się w Warszawie sympozjum poświęcone w części i bioterapii. Jeśli mi się uda, postaram się, aby Przemek zjawił się z matką na sali obrad. Chłopiec bowiem będzie najlepszym dowodem, że głoszone przeze mnie tezy są prawdziwe. Piszę „jeśli się uda”, bo zwykła grypa albo biegunka, albo inna choroba wieku dziecięcego może jego wyjazd udaremnić.

Czytaj dalej Przemek i jego zespół Rey’a

Problematyka przeciwalkoholowa w zajęciach pozalekcyjnych

Podobna rola i możliwości otwierają się przed zajęciami pozalekcyjnymi ukierunkowanymi tematycznie na zagadnienia związane z problematyką przeciwalkoholową. Wychowawca ma tu okazję do bardziej dokładnego rozpracowania podjętego zgadnienia, a młodzież przedyskutowania nurtujących ją problemów. Dorobek zespołów służyć może w pracy wśród młodzieży spoza nich, rodziców, a nawet środowiska. To tylko niektóre z wielu zalet. Podobnie nie sposób jest omówić wszystkie formy i metody pracy. Ich rozwinięcie i uzupełnienie pozostawić należy pomysłowości i doświadczeniu wychowawców.

Czytaj dalej Problematyka przeciwalkoholowa w zajęciach pozalekcyjnych

OKREŚLENIE POJĘCIA DZIAŁALNOŚĆ

Gdy mówimy o pracy układu pokarmowego lub oddechowego, o używamy często nieścisłego określenia działalność. Należałoby raczej mówić o funkcjach i procesach zachodzących w układzie pokarmowym lub oddechowym, bowiem termin dzia- alność w ściślejszym znaczeniu oznacza czynność kogoś, kto dzia- tzn. dąży do jakiegoś wyniku. Z tego wniosek, że wszelkie z-alaniąJest działaniem świadomym, chociaż może mieć bardzo óżny stopień śvyiadomości i człowiek działając może osiągać wy- :ki, których nie chciał. Tak np. ktoś, kto nieumiejętnie zabiera ię do oczyszczenia cennego malowidła, może źle użytymi środami uszkodzić obraz i uzyskać wynik, do którego nie dążył. )ziecko, które rozbiera się podczas zabawy w zimie, aby nie niszczyło płaszczyka, ulega przeziębieniu i sprawia rodzicom ielkie zmartwienie, chociaż pragnęło właśnie oszczędzić im umartwień. Określając działalność jako proces świadomego kierowania swymi czynnościami, powinniśmy odróżnić ruchy m i- o w o 1 n e i ruchy dowolne.

Czytaj dalej OKREŚLENIE POJĘCIA DZIAŁALNOŚĆ

Skąd biorą się poglądy lekarzy

Konstruktor, opracowujący model nowoczesnego samolotu, albo technolog, znający wszystkie techniczne parametry stali, z której sporządzony jest kadłub, albo elekronik, mający w małym palcu zasady działania wszystkich przyrządów, których wskazania widoczne są na pulpicie sterowniczym, są w sumie z pewnością bardziej wykształceni od pilota, dysponują wiedzą głębszą, bardziej specjalistyczną, żadnemu jednak z nich nie przyjdzie do głowy, aby usiąść na miejscu pilota i poprowadzić maszynę.

Czytaj dalej Skąd biorą się poglądy lekarzy

Wola rozwijana u ucznia

W pierwszym okresie szkolnym następują poważne przemiany, związane z coraz głębszym wstępowaniem w życie zespołów szkolnych. Początkowo dziecko garnie się po prostu do kolegów, rówieśników i starszych, ale powoli wyrabiają się więzy łączące ucznia z poszczególnymi kolegami, z klasą jako całością i ze szkołą. Dziecko zyskuje wiedzę o tym, co jest pożyteczne dla tych zespołów, solidaryzuje się z nimi i dba o ich dobro.

Czytaj dalej Wola rozwijana u ucznia

Leczenie nerwic na oddziale – dalszy opis

Na oddziałach typu sanatoryjnego stwarzane są warunki pozwalające na maksymalny odpoczynek, spokój, nieangażowanie się w przykre sprawy. Przykre i trudne sprawy na oddziale sanatoryjnym traktowane są jako niepożądane i dąży się do usuwania ich. Zadaniem leczenia tego typu jest doprowadzenie pacjenta do takiej formy, fizycznej i psychicznej, aby po powrocie do normalnego życia potrafił sam lub przy nieznacznej tylko pomocy z zewnątrz poradzić sobie z trudnościami. Celowi temu służy zarówno wypoczynek, czynny i bierny, jak i różnorodne formy zajęć terapeutycznych, ewentualnie także leki i zabiegi lecznicze.

Czytaj dalej Leczenie nerwic na oddziale – dalszy opis

Funkcjonowanie społeczne osób głębiej upośledzonych

Niepotwierdzenie się hipotezy doprowadza do wniosku, że albo wybór założeń był niesłuszny, albo też działały jakieś inne czynniki, które blokowały wystąpienie oczekiwanych zmian. Możliwość uchylenia drugiego założenia można natychmiast wykluczyć. Takie rozwiązanie problemu byłoby sprzeczne z wynikami odnoszącymi się do hipotezy I. Wykazałem tam, że rodzice są wrażliwi na poziom funkcjonowania dzieci upośledzonych. Znacznie trudniej ustosunkować się do pierwszego założenia. Należy przede wszystkim zapytać, co oznacza korzystny rezultat rehabilitacji? Wcześniej stwierdziłem, że chodzi w tym wypadku o upodobnienie funkcjonowania społecznego upośledzonych umysłowo do funkcjonowania odpowiadających im wiekowo osób pełnosprawnych. Nie ulega wątpliwości, że praktyka rehabilitacji może poszczycić się tego rodzaju sukcesami. Badania, które przeprowadziłem na zbliżonej próbce osób upośledzonych, wykazały, że kilkuletnie oddzia ływania usprawniające dają pozytywne rezultaty w podanym wyżej sensie (S. Kowalik 1974).

Czytaj dalej Funkcjonowanie społeczne osób głębiej upośledzonych

Konflikt odgrywający dużą rolę w nerwicach cz. II

W nerwicy natomiast sytuacja jest odwrotna. Jeśli występują trudności w kontaktach z ludźmi, to nie są one wynikiem braku poczucia norm społecznych, moralnych czy etycznych.. Pacjent nerwicowy zna zasady obowiązujące we współżyciu między ludźmi, ale nie wpływają one konstruktywnie na jego postępowanie i nie prowadzą do większego zadowolenia z życia w społeczeństwie. Zasady, jakim czuje się on zmuszony ulegać, bywają niezwykle surowe. Ograniczają go niepotrzebnie i nieracjonalnie często w zupełnie niewinnych poczynaniach. Można by podać wiele przykładów takich konfliktów. Na przykład osoby, które wychowywane były w surowych zasadach moralnych lub religijnych cierpieć mogą z powodu konfliktów sumienia. Wpajane przez rodziców zasady mogą sprawić, że ich sumienie jest bardzo surowe, a stanowcze dyktaty sumienia mogą stać w sprzeczności z naturalnymi pragnieniami i skłonnościami człowieka. Rodzi to ciągłe konflikty wewnętrzne – człowiek stałe popełnia grzechy, za które musi obwiniać się i które trzeba odpokutowywać. Jeśli u takich osób wystąpi nerwica, o często wyraźnie widzimy, jak wielką rolę odegrały w niej konflikty między zasadami reprezentowanymi przez wymagające i karzące sumienie a pragnieniami tego człowieka. W przypadku zasad religijnych charakterystyczne są konflikty związane z naturalnymi zainteresowaniami i pragnieniami seksualnymi, które od dzieciństwa traktowane były jako grzech i odpychane w sferę spraw zakazanych, nieczystych i niegodnych.

Czytaj dalej Konflikt odgrywający dużą rolę w nerwicach cz. II