Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Problematyka przeciwalkoholowa w zajęciach pozalekcyjnych

Podobna rola i możliwości otwierają się przed zajęciami pozalekcyjnymi ukierunkowanymi tematycznie na zagadnienia związane z problematyką przeciwalkoholową. Wychowawca ma tu okazję do bardziej dokładnego rozpracowania podjętego zgadnienia, a młodzież przedyskutowania nurtujących ją problemów. Dorobek zespołów służyć może w pracy wśród młodzieży spoza nich, rodziców, a nawet środowiska. To tylko niektóre z wielu zalet. Podobnie nie sposób jest omówić wszystkie formy i metody pracy. Ich rozwinięcie i uzupełnienie pozostawić należy pomysłowości i doświadczeniu wychowawców.

Każde zajęcie pozalekcyjne tematycznie poświęcone problematyce alkoholowej należy traktować jako jedno z ogniw długotrwałego i zróżnicowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Za niewłaściwe należy uznać próby osiągnięcia na określonej jednostce zajęć celu ostatecznego, poprzez każdorazowe doprowadzenie do wniosku w postaci mniej lub więcej zmodyfikowanego zakresu ,,n i e pi j”. Na poszczególnych zajęciach powinny być realizowane cele pośrednie, jakimi są np. określony zasób wiadomości o oddziaływaniu alkoholu na organizm, życie społeczne, gospodarcze – niejednokrotnie w rozczłonkowaniu na zagadnienia bardziej szczegółowe. To dopiero stworzyć może szeroki wachlarz przesłanek do wyprowadzenia umysłowości młodzieży wniosku ostatecznego w prawidłowej postaci, a mianowicie — potrzebytrzeźwości.

Należy tu się jednak liczyć z pewnymi cechami psychicznymi młodzieży, szczególnie zaś w okresie dojrzewania. I tak np. próby jawnej i bezpośredniej ingerencji w sposób postępowania, jak i myślenia często są odrzucane, spotykają się z nieufnością, niechęcią, a forsowanie prowadzić może do wytworzenia przeciw- reakcji jako przejawów swoistej samoobrony. Działanie drogą pośrednią, poprzez wytworzenie w umysłowości młodzieży szerokiego, opartego na rzetelnych wiadomościach, wejrzenia w problematykę alkoholową w różnorodnych jej aspektach, pozwoli jej na samodzielne dopracowanie się własnego poglądu oraz wykrystalizowanie osobistej postawy w stosunku do alkoholu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.