Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Zdrowy Portal - Warszawa i Poznań!

Psychologia pedagogiczna oraz wychowania

Decydujące znaczenie dla rozwoju psychologii pedagogicznej ma stwierdzenie, że proceśy psychiczne nie tylko przejawiają się w działaniu, ale i formują się poprzez działanie. Stwierdzenie to ma zresztą zasadnicze znaczenie dla wszystkich działów psychologii i dlatego należy do psychologii ogólnej. Sens tego stwierdzenia jest niezmiernie ważny dla teorii i praktyki pedagogicznej, dla budowy właściwych metodyk wychowania i nauczania. Niestety, jak dotychczas tylko niektóre metodyki szkolnictwa zawodowego uwzględniają tę prawdę.

Psychologia pedagogiczna czerpie z opisów rozwoju życia psychicznego człowieka materiały, pozwalające na podniesienie skuteczności działań pedagogicznych przez dostosowanie ich do właściwości psychicznych danego okresu rozwojowego. Dlatego psychologia pedagogiczna sięga do materiałów przedstawiających ontogenezę życia psychicznego, bada procesy odbioru sygnałów i ich przechowywania, narodzin i przebiegu stosunków przyjaźni, koleżeństwa itp.

Psychologia pedagogiczna dzieli się na psychologię wychowania i psychologię nauczania. Psychologia wychowania zajmuje się zjawiskami psychicznymi wpływającymi na pojawianie się pożądanych postaw, przekonań, kształtowanie odpowiednich układów wartości w świadomości wychowanków. Ogólnie biorąc psychologia wychowania bada formowanie osobowości wychowanków.

Psychologia nauczania bada prawidłowości opanowywania wiedzy i rozwijania umiejętności, wszystkie więc zjawiska towarzyszące procesowi uczenia, jego właściwości związane z rozwojem dzieci, cechy indywidualne w nauczaniu i prawidłowości wynikające z rozmaitej treści nauczania. Wpływ opanowywanego materiału na rozwój świadomości stanowi oddzielny problem psychologii nauczania. Oddzielny też problem stanowi badanie stosunku do procesu uczenia się, motywacji uczniów, wyznaczającej ich postawy wobec szkoły, nauczyciela i przedmiotu nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.